Galerija glazbala - muzičkih trzalačkih instrumenata

troglasna (kvinta) tambura
Čelović